آموزش 008 - PLC تنظیم ضرایب خودکار PID

کنترل کننده های PID با تنظیم خودکار، از الگوریتم هایی استفاده می کنند که میتوانند به صورت خودکار ضرایب PID یا PI مناسب برای کنترل یک فرایند را بدست آورند. به طور معمول این تنظیم کننده ها با اعمال سیگنال های خاصی به فرایند و تحلیل رفتار آن، می توانند ضرایب مناسب را محاسبه کنند. در این ویدیو با چگونگی استفاده از تنظیم کننده خودکار PID برای یک سیستم دمایی آشنا خواهید شد.