سیگنال برد های آنالوگ

سیگنال برد های آنالوگ SB بر روی ماژول آنالوگ IM240 نصب میشوند و عملکرد هر یک از 4 کانال ماژول را تعیین می کنند.  استفاده از سیگنال برد ها صرفه جویی در هزینه و پیکربندی دقیق تر ماژول آنالوگ را در بر دارد. برخی از سیگنال برد های آنالوگ خود به تنهایی می توانند دو کانال مجزا را در اختیار کاربر قرار دهند.

نصب سیگنال برد های فوق به سادگی امکان پذیر است. با توجه به نیاز برد مورد نظر را انتخاب کنید و در محل های مشخص در ماژول آنالوگ قرار دهید.

SB-I1

12 bit General Analog Input

Input Range: 0~10V & 0~24mA

Configurable Smoothing

 

SB-O1

12 bit General Analog Output

Output Range: 0~10V & 0~24mA

Configurable CPU Stop Action: ShutDown, Keep Last Value, Output Costomm Value

 

SB-T2

24 bit Analog Input Optimized for Temperature

Application Measuring Range: Voltage From +/-16mV to +/-2048mV, PT100, PT1000, Resistance, Thermocouple (K, J, R, T, N, E, B, S, C)

Configurable Smoothing

 

SB-B2

16 bit Analog Input Optimized for Load Cell & other Bridge Applications

Configurable Smoothing