لیست قیمت

لیست قیمت محصولات

کد محصول توضیحات قیمت (تومان)
I5H500 HMC DEVICE, 4 Slots, Display 5" TFT 65k Colors Touch Screen 800 x 480 pixels 5.990.000
I5H700 HMC DEVICE, 6 Slots, Display 7" TFT 65k Colors Touch Screen 800 x 480 pixels 7.290.000
I5H1000 HMC DEVICE, 8 Slots, Display 10.1" TFT 65k Colors Touch Screen 1024 x 600 pixels 10.690.000
IM200 DI/DQ MODULE, DI: 8x24 V DC DQ: 8x24 V DC NPN 0.3 A, PWM-Pulse Train 1.490.000
IM230 DQ MODULE, DQ: 8xRelay 250 V AC 5 A 1.990.000
IM241 AI/AQ MODULE, AI: 2x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit, AQ: 2x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 2.290.000
IM242 AI MODULE, AI: 4x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 2.390.000
IM250 AI/AQ MODULE, AI: 1x DC-RTD-Resistance-Thermocouple 16 bit, AQ: 1x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 2.100.000
IM251 AI/AQ MODULE, AI: 2x DC-RTD-Resistance-Thermocouple 16 bit, AQ: 2x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 2.790.000
IM260 AI/AQ MODULE, AI: 1x Loadcell 20 bit, AQ: 1x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 3.890.000
IM261 AI/AQ MODULE, AI: 2x Loadcell 20 bit, AQ: 2x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 5.390.000

   کد محصول    توضیحات قیمت (تومان)   
CP300 PLC CPU, DI: 6x24 V DC DQ: 8x24V DC NPN 0.3 A, Fast Counter-PWM-Pulse Train-Freq. Out 1.990.000
CP301 PLC CPU, DI: 6x24 V DC DQ: 4xRelay 250 V AC 5 A, Fast Counter 1.990.000
CP310 PLC CPU, DI: 13x24 V DC DQ: 16x24 V DC NPN 0.3 A, Fast Counter-PWM-Pulse Train-Freq. Out 4.950.000
CP320 PLC CPU, DI: 13x24 V DC DQ: 16x24 V DC NPN 0.3 A, Fast Counter-PWM-Pulse Train-Freq. Out 5.690.000
IM300 DI/DQ MODULE, DI: 8x24 V DC DQ: 8x24 V DC NPN 0.3 A, Fast Counter-PWM 1.990.000
IM301 DI/DQ MODULE, DI: 8x24 V DC DQ: 4xRelay 250 V AC 5 A, Fast Counter 1.990.000
IM341 AI/AQ MODULE, AI: 2x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit, AQ: 2x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 2.900.000
IM342 AI MODULE, AI: 4x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 3.100.000
IM350 AI/AQ MODULE, AI: 1x DC-RTD-Resistance-Thermocouple 16 bit, AQ: 1x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 2.700.000
IM351 AI/AQ MODULE, AI: 2x DC-RTD-Resistance-Thermocouple 16 bit, AQ: 2x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 3.670.000
IM360 AI/AQ MODULE, AI: 1x Loadcell 20 bit, AQ: 1x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 4.990.000
IM361 AI/AQ MODULE, AI: 2x Loadcell 20 bit, AQ: 1x 0 to 10 V-0 to 24 mA 12 bit 6.990.000